SZKOLENIA BHPRealizacja zajęć
Zajęcia są realizowane wyłącznie w systemie stacjonarnym.

Zasady edukacji
Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób zadowalający i gwarantujący jego prawidłowe wykonanie. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są wykonywane indywidualnie, w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz doradza słuchaczowi. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy byli zaangażowani podczas zajęć.

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne
Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR - International Liaison Committee on Resuscitation, ERC - European Resuscitation Council, ITLS - International Trauma Life Support.

Program nauczania
Na kursie realizuje się program nauczania ogłoszony przez Ministra Zdrowia.

Zajęcia prowadzimy w małych grupach. Liczba godzin zajęć
Kurs obejmuje 66 godzin zajęć.

Egzamin
Kurs kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia RP. Jeśli uczestnik wybiera dodatkowe certyfikacje, to dodatkowo zdaje egzaminy określone z standardach edukacji International First Aid Certification Centre, i tak:

Top