EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCYJUŻ MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Miasta organizacji studiów podyplomowych
Racibórz, Warszawa, Rzeszów, Włoszczowa

Ceny i kody studiów podyplomowych
3.450 zł / EDB-RAC [Racibórz]
4.300 zł / EDB-WAW [Warszawa]
4.300 zł / EDB-RZ [Rzeszów]
3.800 zł / EDB-WŁ [Włoszczowa]

Rabaty indywidualne
Wszystkie osoby, które ukończyły w poprzednich latach studia podyplomowe, które były współorganizowane przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu lub posiadają kartę absolwenta "Global CognitiveEducation", otrzymują rabat w wysokości 300 zł na dowolne studia podyplomowe.

Rabaty grupowe
Zapytaj w Twojej szkole, placówce, organie prowadzącym, czy te istytucje posiadają grupową kartę rabatową dla swoich nauczycieli lub pracowników. Posiadacze grupowej karty rabatowej mogą ubiegać się o rabaty na studia podyplomowe, dla kierowanych przez siebie osób, do wysokości 200 zł.

Ważne terminy
Inauguracja
22.10.2016 - Racibórz, godz. 10.00
23.10.2016 - Włoszczowa, godz. 15.00
15.10.2016 - Rzeszów, godz. 10.00
16.10.2016 - Warszawa, godz. 10.00

Egzamin dyplomowy
24.06.2017 - Racibórz
25.06.2017 - Włoszczowa
11.06.2017 - Rzeszów
08.07.2017 - Warszawa

Terminy zjazdów
Wszystkie terminy zjazdów będą opublikowane w specjalnym informatorze, który będzie rozdawany podczas inauguracji studiów.

Ważne!
Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie informacje zawarte na stronie. Na dole strony znajduje się kwestionariusz zapisów online. Do kwestionariusza można także dołączyć wymagane dokumenty (kopię dyplomu i kopię dowodu osobistego). Na dole strony znajdują się także szczegółowe informacje do pobrania (pdf) oraz planowane terminy zjazdów.

Odbiorcy studiów podyplomowych
Studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą uczyć przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" i pierwszej pomocy na III i IV etapie edukacji (w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych). Słuchaczami studiów mogą być także inne osoby, które posiadają wykształcenie wyższe i tzw. przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje nauczycielskie).

Informacje podstawowe o studiach podyplomowych
Studia podyplomowe są realizowane jako studia nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" i uprawniające do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

Realizacja zajęć
Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna studenta) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej. Zajęcia, które wymagają obecności lub kontaktu w czasie rzeczywistym z wykładowcami, są realizowane w formie stacjonarnych zjazdów (sobota - niedziela).

Liczba godzin kształcenia
Studia obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych, co stanowi realizację 60 pkt. ECTS, w systemie kształcenia wyższego (uwzględnia się kształcenie e-learningowe i zajęcia stacjonarne w ramach zjazdów).

Zjazdy stacjonarne
Zjazdy weekendowe (1 zjazd inauguracyjny, który trwa 1 dzień, 5 zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz 1 zjazd egzaminu dyplomowego).
Konsultacje pracy dyplomowej (1 zjazd dodatkowy - 1 dzień).

Zajęcia online
W czasie trwania studiów, każda osoba otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, które zostały zamieszczone na platformie e-learningowej. Na platformie zamieszcza się także testy i zadania do zaliczenia poszczególnych przedmiotów kształcenia. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga posiadania komputera z dowolną przeglądarką internetową, programami do edycji tekstu i odbierania dokumentów w formacie pdf oraz posiadania dowolnego połączenia internetowego.

Egzaminy i zakończenie studiów
Każdy student zdaje egzaminy z poszczególnych modułów kształcenia. Egzaminy mają formę testów (na platformie e-learningowej) i / lub praktyczną (umiejętności ratownicze i dydaktyczne). Na zakończenie studiów, każda osoba przygotowuje artykuł naukowy (ok. 15 tys. znaków bez spacji, tj. ok. 12 stron tekstu) i zdaje egzamin ustny (3 pytania).

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz stosowania szeroko rozumianej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego. Celem studiów jest także przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach gdzie wymagane są kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego oraz przygotowują do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

Obszary tematyczne kształcenia
bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo życia i zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo w internecie, zagrożenia psychospołeczne we współczesnej szkole i psychologia zagrożeń, zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, bezpieczeństwo w rodzinie i zagrożenia dla współczesnej rodziny, pierwsza pomoc, dydaktyka pierwszej pomocy, dydaktyka przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa", organizacja i realizacja przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa", zarządzanie kryzysowe, zarządzanie kryzysowe w czasie katastrof

Studia spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci studiów otrzymują następujące świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty
PODSTAWOWY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE STUDIÓW - Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy", wydane przez uczelnię wyższą. Świadectwo uzyskuje osoba, która zda wszystkie egzaminy, egzamin dyplomowy i przedstawi do oceny pracę w formie artykułu naukowe.

DODATKOWE DOKUMENTY OPCJONALNE (na podstawie udziału w zajęciach i zdaniu wymaganych egzaminów). Dodatkowo po zdaniu poszczególnych bloków tematycznych i zdaniu dodatkowych egzaminów, słuchacze mogą otrzymać bezpłatnie jako dodatkowe kwalifikacje, liczące się poza granicami RP oraz liczące się w podejmowanej działalności komercyjnej poza placówkami oświaty, a niektóre w ramach systemu oświaty RP: zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego w zakresie pierwszej pomocy, który to kurs poświadcza, że dana osoba została przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy - po zdaniu egzaminu (zaświadczenie nie nadaje uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach, w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku);
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (D. U. Nr 139, poz. 1132 ) - kwalifikacje państwowe RP upoważniające do nauczania pierwszej pomocy w placówkach i szkołach (po zdaniu dodatkowego i bezpłatnego egzaminu przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną;

certyfikat ukończenia kursu First Aid Responder (ratownik pierwszej pomocy IFACC), wydany przez International First Aid Certification Centre, który poświadcza uzyskanie kompetencji i wiedzy w zakresie umiejętności ratowniczych - czyli osoby przeszkolonej w zakresie pierwszej pomocy, po zdaniu bezpłatnego egzaminu zewnętrznego (certyfikat nie nadaje uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku); międzynarodowy certyfikat nauczyciela pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym "IFACC system" - certyfikat wydany przez International First Aid Certification Centre.

Zobacz wzory świdectwa, zaświadczeń i certyfikatów, które możesz uzyskać w ramach studiów podyplomowych
(Oryginały świadectw, zaświadczeń i certyfikatów są poświadczone właściwymi treściami, pieczęciami i podpisami)

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Uruchomienie kierunku kształcenia
Studia są organizowane dla minimalnej grupy 10 osób.
Składane dokumenty
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.
Kandydat składa następujące dokumenty:
- kwestionariusz (można pobrać poniżej),
- kserokopię dyplomu o ukończeniu studiów wyższych (wymagane są także kwalifikacje pedagogiczne),
- kserokopię dowodu osobistego,
- 2 zdjęcia legitymacyjne (przyjmowane podczas inauguracji studiów).

Do pobrania
Ogólny Informator Studiów Podyplomowych

Akademia Ratownictwa

Rabaty dla absolwentów
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe organizowane przez:

Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu i Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi,
Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Raciborzu i Wyższą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. mogą otrzymać rabat w wysokości 300 zł na rozpoczęcie nowych studiów podyplomowych w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli, które to studia są realizowane przy współpracy Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Rabat za równoczesne studiowanie na 2-ch kierunkach
Każda osoba, która rozpoczyna studia podyplomowe na 2-ch kierunkach otrzymuje stały rabat 300 zł dla jednego z 2-ch wybranych kierunków. Nie można łączyć tego rabatu z rabatem dla absolwentów studiów podyplomowych.

Zapisy na studia
Na studia można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony.
Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz na adres domowy zaświadczenie o przyjęciu na studia podyplomowe.

Składanie dokumentów
Dokumenty można przesłać listem poleconym na adres naszego biura rekrutacji (prosimy nie wysyłać listów za tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dokumenty można także złożyć osobiście, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny. Zapisy przyjmowane są także ONLINE (aktywny kwestionariusz, który znajduje się na dole strony).

Dla dyrektorów szkół, organów prowadzących (Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Starostów Powiatów)
Czy wiesz, że cena studiów podyplomowych, Twoich nauczycieli, to tylko 1/3 kosztów, które poświęca Twój nauczyciel, aby ukończyć dane studia podyplomowe? Zadbaj o swoich nauczycieli i daj im szansę na ukończenia studiów kwalifikacyjnych, które będą zorganizowane w Twojej miejscowości, mieście, powiecie. Tylko od podległych Tobie urzędników zależy, czy profesjonalna oferta kształcenia podyplomowego dotrze do zainteresowanych nauczycieli. Poniżej możesz pobrać nasz plakat w formacie pdf i wysłać go do podległych placówek. Możesz także zorganizować grupę osób, które chcą ukończyć dane studia, a my je przeprowadzimy w w Twojej miejscowości. Zadzwoń do nas lub napisz, a nasz zespół dydaktyków wszystko zorganizuje.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Załącznik

Regulamin Szkolenia Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top