KURSY WYCHOWAWCÓW KOLONII I OBOZÓWKursy dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowany przez Akademie Promocji Ratownictwa jest prowadzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego RP.

Nazwa kursu
Kurs kierowników wypoczynku

Miasto organizacji kursu
Włoszczowa

Liczba uczestników kursu maksymalnie 20 osób

Kod kursu
KWK

Ceny
200 zł (brutto z VAT) - tylko kurs wychowawcy wypoczynku,
400 zł (brutto z VAT) - kurs wychowawcy wypoczynku z dodatkowym kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów,

Organizator kursu
Akademia Promocji Ratownictwa

Certyfikaty i zaświadczenia
Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu pierwszej pomocy
International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Instytucja wydająca państwowe zaświadczenie ukończenia kursu wychowawców wypoczynku
Akademia Promocji Ratownictwa

Podstawa prawna wydania zaświadczenia i kwalifikacji wychowawcy wypoczynku
Zaświadczenie wydano na podstawie § 14 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Terminy kursu
Termin 1 (19-23.09.2016) lub (19-24.09.2015 z kursem pierwszej pomocy) - rozpoczęcie zajęć o 16.00
Termin 2 (12-15.12.2016) lub (12-16.12.2016 z kursem pierwszej pomocy) - rozpoczęcie zajęć o 16.00
Termin 3 (20-23.03.2016) lub (20-24.03.2015 z kursem pierwszej pomocy) - rozpoczęcie zajęć o 16.00

Ważne!
Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie informacje zawarte na stronie. Na dole strony znajduje się kwestionariusz zapisów online, regulamin kształcenia oraz szczegółowy informator kursu (pdf).

Odbiorcy kursu
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 18 roku życia), które chcą uzyskać kwalifikacje wychowawcy wypoczynku (na koloniach, obozach i innych forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej).

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pełnienia roli wychowawcy wypoczynku. Osoba, która dodatkowo wybiera kształcenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskuje kompetencje w zakresie praktycznych umiejętności wykonywania czynności ratowniczych, jako osoba udzielająca pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych.

Wartość Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą na koloniach, obozach i w ramach innych form wypoczynku.

Realizacja zajęć
Zajęcia są realizowane wyłącznie jako stacjonarne w systemie poniedziałek-czwartek lub poniedziałek - piątek ( dla opcji z kursem pierwszej pomocy)

Treści kształcenia:
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, - organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku, - planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, - ruch i rekreacja, - turystyka i krajoznawstwo, - zajęcia kulturalno-oświatowe, - zajęcia praktyczno-technieczne, - prace społecznie użyteczne, - bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Stosowane ramowe programy kształcenia
Podczas tego kursu stosujemy własny program kształcenia, który został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne dodatkowego kursu pierwszej pomocy
Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR - International LiaisonCommittee on Resuscitation, ERC - EuropeanResuscitationCouncil, AHA - American HeartAssociation, ITLS - International Trauma Life Support.

Liczba godzin zajęć dla wychowawców wypoczynku
Kurs obejmuje 36 godzin zajęć dydaktycznych.

Egzamin
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 30 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu "prawda / fałsz").

Dla grup
Dla grup minimum 15 osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu w woj. świętokrzyskim (w oparciu o Twoją salę szkoleniową).

Zapisy na kurs
Na kurs można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony. Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz wiadomość e-mail o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje.

Przed kursem
Najpóźniej na 7 dni przed kursem otrzymasz dostęp do specjalnych materiałów edukacyjnych, które pobierzesz z naszej platformy edukacyjnej (na podstawie loginu i hasła). Na 3 dni przed kursem otrzymasz e-mail z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć i zasadami przygotowania się do kursu.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Regulamin Kształcenia

Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top