PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNECena i kod studiów podyplomowych
3.450 zł / PP-RAC [Racibórz]
3.800 zł / PP- WŁ [Włoszczowa]

Ważne terminy
Inauguracja
22.10.2016 - Racibórz
23.10.2016 - Włoszczowa
Egzamin dyplomowy
24.06.2017 - Racibórz
25.06.2017 - Włoszczowa

Terminy zjazdów
Wszystkie terminy zjazdów będą opublikowane w specjalnym informatorze, który będzie rozdawany podczas inauguracji studiów.

Ważne!
Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie informacje zawarte na stronie. Na dole strony znajduje się kwestionariusz zapisów online. Do kwestionariusza można także dołączyć wymagane dokumenty (kopię dyplomu i kopię dowodu osobistego). Na dole strony znajdują się także szczegółowe informacje do pobrania (pdf) oraz planowane terminy zjazdów.

Odbiorcy studiów podyplomowych
Studia są przeznaczone dla osób posiadającym minimum wykształcenie wyższe (licencjackie) bez przygotowania pedagogicznego.

Informacje podstawowe o studiach podyplomowych
Studia podyplomowe są realizowane jako studia nadające kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego, co umożliwia podjęcie pracy w charakterze nauczyciela, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami kierunkowymi.

Realizacja zajęć
Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna studenta) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej. Zajęcia, które wymagają obecności lub kontaktu w czasie rzeczywistym z wykładowcami, są realizowane w formie stacjonarnych zjazdów (sobota - niedziela).

Liczba godzin kształcenia
Studia obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych, co stanowi realizację 60 pkt. ECTS, w systemie kształcenia wyższego (uwzględnia się kształcenie e-learningowe i zajęcia stacjonarne w ramach zjazdów).

Zjazdy stacjonarne
Zjazdy weekendowe (1 zjazd inauguracyjny, który trwa 1 dzień, 5 zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz 1 zjazd egzaminu dyplomowego). Konsultacje pracy dyplomowej (1 zjazd dodatkowy - 1 dzień).

Zajęcia online
W czasie trwania studiów, każda osoba otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, które zostały zamieszczone na platformie e-learningowej. Na platformie zamieszcza się także testy i zadania do zaliczenia poszczególnych przedmiotów kształcenia. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga posiadania komputera z dowolną przeglądarką internetową, programami do edycji tekstu i odbierania dokumentów w formacie pdf oraz posiadania dowolnego połączenia internetowego.

Egzaminy i zakończenie studiów
Każdy student zdaje egzaminy z poszczególnych modułów kształcenia. Egzaminy mają formę testów (na platformie e-learningowej). Na zakończenie studiów, każda osoba przygotowuje artykuł naukowy (ok. 15 tys. znaków bez spacji, tj. ok. 12 stron tekstu) i zdaje egzamin ustny (3 pytania).

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela.Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

Obszary tematyczne kształcenia: wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy, sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości, progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole, szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa, praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole, bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem, współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej, wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej, system oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego, podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych, metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym, projektowanie działań edukacyjnych, podstawy prawa oświatowego, organizacja pracy nauczyciela, praktyka pedagogiczna - 150 godz.

Studia spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci studiów otrzymują następujące świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty
PODSTAWOWY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE STUDIÓW - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE", wydane przez uczelnię wyższą. Świadectwo uzyskuje osoba, która zda egzamin dyplomowy i przedstawi do oceny pracę w formie artykułu naukowe.

Zobacz świadectwo ukończenia studiów

Akademia Ratownictwa

Uruchomienie kierunku kształcenia
Studia są organizowane dla minimalnej grupy 10 osób.

Składane dokumenty
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.
Kandydat składa następujące dokumenty:
- kwestionariusz (można wypełnić ONLINE),
- kserokopię dyplomu o ukończeniu studiów wyższych (wymagane są także kwalifikacje pedagogiczne),
- kserokopię dowodu osobistego,
- 2 zdjęcia legitymacyjne (można złożyć podczas inauguracji studiów).

Do pobrania
Ogólny Informator Studiów Podyplomowych

Akademia Ratownictwa

Zapisy na studia
Na studia można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony. Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz na adres domowy zaświadczenie o przyjęciu na studia podyplomowe.

Składanie dokumentów
Dokumenty można przesłać listem poleconym na adres naszego biura rekrutacji (prosimy nie wysyłać listów za tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dokumenty można także złożyć osobiście, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny. Zapisy przyjmowane są także ONLINE (aktywny kwestionariusz, który znajduje się na dole strony). Dla dyrektorów szkół, organów prowadzących (Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Starostów Powiatów) Czy wiesz, że cena studiów podyplomowych, Twoich nauczycieli, to tylko 1/3 kosztów, które poświęca Twój nauczyciel, aby ukończyć dane studia podyplomowe? Zadbaj o swoich nauczycieli i daj im szansę na ukończenia studiów kwalifikacyjnych, które będą zorganizowane w Twojej miejscowości, mieście, powiecie. Tylko od podległych Tobie urzędników zależy, czy profesjonalna oferta kształcenia podyplomowego dotrze do zainteresowanych nauczycieli. Poniżej możesz pobrać nasz plakat w formacie pdf i wysłać go do podległych placówek. Możesz także zorganizować grupę osób, które chcą ukończyć dane studia, a my je przeprowadzimy w Twojej miejscowości. Zadzwoń do nas lub napisz, a nasz zespół dydaktyków wszystko zorganizuje.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Załącznik

Regulamin Szkolenia Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top