DYDAKTYKA PIERWSZEJ POMOCY DLA SŁUŻB MUNDUROWYCHMiasta organizacji studiów podyplomowych
Racibórz lub dla grup 10 osób, w dowolnej lokalizacji.

Ceny i kody studiów podyplomowych
3.600 zł / DRW-R [Racibórz]
4.200 zł/ DRW-WŁ [Włoszczowa]
4.200 zł / DRW-I [dowolne miejsce studiów dla grup zorganizowanych]

Ważne terminy
Inauguracja
22.10.2016 - Racibórz
23.10.2016- Włoszczowa
Dla grup zorganizowanych (inauguracja ustalana indywidualnie)

Egzamin dyplomowy
24.06.2017- Racibórz - godz. 10:00
25.06.2076 - Włoszczowa - godz. 15:00
Dla grup zorganizowanych (egzamin dyplomowy ustalony indywidualnie)

Terminy zjazdów
Wszystkie terminy zjazdów będą opublikowane w specjalnym informatorze, który będzie rozdawany podczas inauguracji studiów.
Dla grup zorganizowanych (terminy zajęć ustalane są indywidualnie).
Ważne!
Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie informacje zawarte na stronie. Na dole strony znajduje się kwestionariusz zapisów online. Do kwestionariusza można także dołączyć wymagane dokumenty (kopię dyplomu i kopię dowodu osobistego). Na dole strony znajdują się także szczegółowe informacje do pobrania (pdf) oraz planowane terminy zjazdów.

Odbiorcy studiów podyplomowych
Studia są przeznaczone dla osób pracujących w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż miejska, straż pożarna)

Informacje podstawowe o studiach podyplomowych
Studia podyplomowe przygotowują do podejmowanai działań dydaktycznych w zakresie nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Realizacja zajęć
Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna studenta) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej. Zajęcia, które wymagają obecności lub kontaktu w czasie rzeczywistym z wykładowcami, są realizowane w formie stacjonarnych zjazdów (sobota - niedziela).

Liczba godzin kształcenia
Studia obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych, co stanowi realizację 60 pkt. ECTS, w systemie kształcenia wyższego (uwzględnia się kształcenie e-learningowe i zajęcia stacjonarne w ramach zjazdów).
Zjazdy stacjonarne
Zjazdy weekendowe (1 zjazd inauguracyjny, który trwa 1 dzień, 1 zjazd 5 dniowy - wyjazdowy,2 zjazdy sobotnio-niedzielne oraz 1 zjazd egzaminu dyplomowego).
Konsultacje pracy dyplomowej (1 zjazd dodatkowy - 1 dzień) lub konsultacje online.

Zajęcia online
W czasie trwania studiów, każda osoba otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, które zostały zamieszczone na platformie e-learningowej. Na platformie zamieszcza się także testy i zadania do zaliczenia poszczególnych przedmiotów kształcenia. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga posiadania komputera z dowolną przeglądarką internetową, programami do edycji tekstu i odbierania dokumentów w formacie pdf oraz posiadania dowolnego połączenia internetowego.

Egzaminy i zakończenie studiów
Każdy student zdaje egzaminy z poszczególnych modułów kształcenia. Egzaminy mają formę testów (na platformie e-learningowej) i / lub praktyczną (umiejętności ratownicze i dydaktyczne). Na zakończenie studiów, każda osoba przygotowuje artykuł naukowy (ok. 15 tys. znaków bez spacji, tj. ok. 12 stron tekstu) i zdaje egzamin ustny (3 pytania).

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy i specjalistycznej pierwszej pomocy oraz stosowania szeroko rozumianej teoretycznej i praktycznej wiedzy z kresu bezpieczeństwa powszechnego. Celem studiów jest także przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach gdzie wymagane są kompetencje w zakresie zarządzania działania ratowniczymi (policja, wojsko, straż pożarna).

Obszary tematyczne kształcenia
bezpieczeństwo narodowe, obronne oraz życia i zdrowia, zagrożenia psychospołeczne - pierwsza pomoc emocjonalna, zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, kwalifikowana pierwsza pomoc, pierwsza pomoc w wojsku i innych służbach mundurowych, dydaktyka pierwszej pomocy, medyczne standardy ratownictwa (ILCOR, AHA, ITLS, ERC), wojskowe standardy ratownictwa (Military ITLS), systemy dydaktyczne pierwszej pomocy (IFACC).

Absolwenci studiów otrzymują następujące świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty
PODSTAWOWY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE STUDIÓW - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Dydaktyka pierwszej pomocy dla służb mundurowych", wydane przez uczelnię wyższą. Świadectwo uzyskuje osoba, która zda wszystkie egzaminy, egzamin dyplomowy i przedstawi do oceny pracę w formie artykułu naukowe.

DODATKOWE DOKUMENTY OPCJONALNE (na podstawie udziału w zajęciach i zdaniu wymaganych egzaminów). Dodatkowo po zdaniu poszczególnych bloków tematycznych i zdaniu dodatkowych egzaminów, słuchacze mogą otrzymać bezpłatnie jako dodatkowe kwalifikacje, liczące się poza granicami RP oraz liczące się w podejmowanej działalności komercyjnej poza placówkami oświaty, a niektóre w ramach systemu oświaty RP: zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego w zakresie pierwszej pomocy, który to kurs poświadcza, że dana osoba została przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy - po zdaniu egzaminu (zaświadczenie nie nadaje uprawnień do nauczania pierwszej pomocy w szkołach, w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2010 roku); zaświadczenie o ukończeniu państwowego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (wydane zgodnie z przepisami Ministra Zdrowia RP),
certyfikat ukończenia kursu First Aider (ratownik pierwszej pomocy IFACC), wydany przez International First Aid Certification Centre, który poświadcza uzyskanie kompetencji i wiedzy w zakresie umiejętności ratowniczych - czyli osoby przeszkolonej w zakresie pierwszej pomocy, po zdaniu bezpłatnego egzaminu zewnętrznego,
certyfikat międzynarodowy instruktora pierwszej pomocy, wydany przez International First Aid Certification Centre ( dla osób zatrudnionych w wojsku będzie to certyfikat Military First Aid Instructor - Instruktor Pierwszej Pomocy Pola Walki), Zobacz wzory świdectwa, zaświadczeń i certyfikatów, które możesz uzyskać w ramach studiów podyplomowych (Oryginały świadectw, zaświadczeń i certyfikatów są poświadczone właściwymi treściami, pieczęciami i podpisami)

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Uruchomienie kierunku kształcenia
Studia są organizowane dla minimalnej grupy 10 osób.

Składane dokumenty
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.
Kandydat składa następujące dokumenty:
- kwestionariusz (można pobrać poniżej),
- kserokopię dyplomu o ukończeniu studiów wyższych (wymagane są także kwalifikacje pedagogiczne),
- kserokopię dowodu osobistego,
- 2 zdjęcia legitymacyjne (przyjmowane podczas inauguracji studiów),
- poświadczenie zatrudnienia w w wojsku, policji, straży miejskiej, straży granicznej lub straży pożarnej.

Do pobrania

Ogólny Informator Studiów Podyplomowych
Akademia Ratownictwa

Zapisy na studia
Na studia można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony.
Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz na adres domowy zaświadczenie o przyjęciu na studia podyplomowe.

Składanie dokumentów
Dokumenty można przesłać listem poleconym na adres naszego biura rekrutacji (prosimy nie wysyłać listów za tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dokumenty można także złożyć osobiście, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny. Zapisy przyjmowane są także ONLINE (aktywny kwestionariusz, który znajduje się na dole strony).

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Załącznik

Regulamin Szkolenia Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top