ZARZĄDZANIE W OŚWIACIEJUŻ MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Miasta organizacji studiów podyplomowych
Racibórz, Włoszczowa,

Ceny i kody studiów podyplomowych
3.300 zł / ZOS-RAC [Racibórz]
3.800 zł / ZOS-WŁ [Włoszczowa]

Ważne terminy
Inauguracja

22.10.2016 - Racibórz
23.10.2016- Włoszczowa

Egzamin dyplomowy
24.06.2017- Racibórz - godz. 10:00
25.06.2076 - Włoszczowa - godz. 15:00

Terminy zjazdów
Wszystkie terminy zjazdów będą opublikowane w specjalnym informatorze, który będzie rozdawany podczas inauguracji studiów.

Odbiorcy studiów podyplomowych
Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli szkół i placówek oświatowych. W studiach mogą także brać udział osoby z wykształceniem wyższym, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

Uwaga!
Pełnienie funkcji dyrektora szkoły i placówki oświatowej nie wymaga posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

Informacje podstawowe o studiach podyplomowych
Studia podyplomowe są realizowane jako nadające kwalifikacje do zarządzania szkołami i placówkami w systemie oświaty.

Realizacja zajęć
Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna studenta) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej. Zajęcia, które wymagają obecności lub kontaktu w czasie rzeczywistym z wykładowcami, są realizowane w formie stacjonarnych zjazdów (sobota - niedziela).

Liczba godzin kształcenia
Studia obejmują 315 godzin zajęć dydaktycznych, co stanowi realizację 60 pkt. ECTS, w systemie kształcenia wyższego (uwzględnia się kształcenie e-learningowe i zajęcia stacjonarne w ramach zjazdów).

Zjazdy stacjonarne
Zjazdy weekendowe (1 zjazd inauguracyjny, który trwa 1 dzień, 5 zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz 1 zjazd egzaminu dyplomowego).
Konsultacje pracy dyplomowej (1 zjazd dodatkowy - 1 dzień).
Zajęcia online
W czasie trwania studiów, każda osoba otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, które zostały zamieszczone na platformie e-learningowej. Na platformie zamieszcza się także testy i zadania do zaliczenia poszczególnych przedmiotów kształcenia. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga posiadania komputera z dowolną przeglądarką internetową, programami do edycji tekstu i odbierania dokumentów w formacie pdf oraz posiadania dowolnego połączenia internetowego.

Specjalny dostęp do portalu prawa oświatowego Wolters Kluwer
W cenie studiów gwarantujemy także dostęp do pełnego serwisu prawnego "Prawo Oświatowe", który jest dedykowaną usługą dla dyrektorów szkół. Dostęp jest gwarantowany przez 3 miesiące. "Serwis stanowi kompletną bazę informacji prawnej na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, praw i obowiązków dyrektorów szkół i nauczycieli, rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej, współpracy z organem prowadzącym. Udostępniamy narzędzia będące ułatwieniem w codziennej pracy. Oferujemy dwie wersje serwisów dopasowanych do potrzeb i funkcjonowania konkretnych placówek. Serwis zapewnia komfort pracy poprzez zebranie wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu oraz przejrzystą i wygodną organizację informacji" (produkty.abc.com.pl/prawo-oswiatowe).
Przeczytaj co zapewnia udostępniany przez nas serwis "Prawo Oświatowe"
http://www.produkty.abc.com.pl/prawo-oswiatowe/

Egzaminy i zakończenie studiów
Każdy student zdaje egzaminy z poszczególnych modułów kształcenia. Egzaminy mają formę testów (na platformie e-learningowej). Na zakończenie studiów, każda osoba przygotowuje artykuł naukowy (ok. 15 tys. znaków bez spacji, tj. ok. 12 stron tekstu) i zdaje egzamin ustny (3 pytania).

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych placówkach systemu oświaty (szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe).

Obszary tematyczne kształcenia
zarządzania, odpowiedzialność cywilna, karna, skarbowa i administracyjna dyrektora placówki oświatowej, prawo oświatowe, prawo pracy, BHP w placówce oświatowej, etyka pracy dyrektora placówki oświatowej, nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie, ewaluacja i mierzenie jakości pracy w placówce oświatowej, psychologia - trening umiejętności interpersonalnych, negocjacje i mediacje, zarządzanie finansami i rachunkowość w oświacie, , pierwsza pomoc przedmedyczna, proseminarium i seminarium dyplomowe.

Absolwenci studiów otrzymują następujące świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty

PODSTAWOWY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE STUDIÓW - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Zarządzanie w oświacie", wydane przez uczelnię wyższą. Świadectwo uzyskuje osoba, która zda egzamin dyplomowy i przedstawi do oceny pracę w formie artykułu naukowe.

DODATKOWE DOKUMENTY OPCJONALNE (na podstawie udziału w zajęciach i zdaniu wymaganych egzaminów). Dodatkowo po zdaniu poszczególnych bloków tematycznych i zdaniu dodatkowych egzaminów, słuchacze mogą otrzymać bezpłatnie jako dodatkowe kwalifikacje, liczące się poza granicami RP oraz liczące się w podejmowanej działalności komercyjnej poza placówkami oświaty, a niektóre w ramach systemu oświaty RP:
zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego dla nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy, który to kurs poświadcza, że dana osoba została przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy - po zdaniu egzaminu (zaświadczenie wydane przez Instytut Promocji Ratownictwa),
zaświadczenie ukończenia kursu BHP dla kadry kierowniczej (zaświadczenie wydaje zewnętrzna instytucja szkoleniowa za dodatkową opłatą 70 zł).

Zobacz świadectwo i zaświadczenia

Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa Akademia Ratownictwa

Uruchomienie kierunku kształcenia
Studia są organizowane dla minimalnej grupy 10 osób.

Składane dokumenty
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.
Kandydat składa następujące dokumenty:
- kwestionariusz (można wypełnić ONLINE),
- kserokopię dyplomu o ukończeniu studiów wyższych (wymagane są także kwalifikacje pedagogiczne),
- kserokopię dowodu osobistego,
- 2 zdjęcia legitymacyjne (można złożyć podczas inauguracji studiów).

Do pobrania
Ogólny Informator Studiów Podyplomowych

Akademia Ratownictwa

Zapisy na studia
Na studia można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony.
Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz na adres domowy zaświadczenie o przyjęciu na studia podyplomowe.

Składanie dokumentów
Dokumenty można przesłać listem poleconym na adres naszego biura rekrutacji (prosimy nie wysyłać listów za tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dokumenty można także złożyć osobiście, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny. Zapisy przyjmowane są także ONLINE (aktywny kwestionariusz, który znajduje się na dole strony).
Dla dyrektorów szkół, organów prowadzących (Burmistrzów i Prezydentów Miast oraz Starostów Powiatów)
Czy wiesz, że cena studiów podyplomowych, Twoich nauczycieli, to tylko 1/3 kosztów, które poświęca Twój nauczyciel, aby ukończyć dane studia podyplomowe? Zadbaj o swoich nauczycieli i daj im szansę na ukończenia studiów kwalifikacyjnych, które będą zorganizowane w Twojej miejscowości, mieście, powiecie. Tylko od podległych Tobie urzędników zależy, czy profesjonalna oferta kształcenia podyplomowego dotrze do zainteresowanych nauczycieli. Poniżej możesz pobrać nasz plakat w formacie pdf i wysłać go do podległych placówek. Możesz także zorganizować grupę osób, które chcą ukończyć dane studia, a my je przeprowadzimy w Twojej miejscowości. Zadzwoń do nas lub napisz, a nasz zespół dydaktyków wszystko zorganizuje.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Załącznik

Regulamin Szkolenia Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top