BEZPIECZEŃSTWO HIGIENY PRACY Z DYDAKTYKĄ PIERWSZEJ POMOCYMiasta organizacji studiów podyplomowych
Racibórz, Warszawa, Włoszczowa

Ceny i kody studiów podyplomowych
4.000 zł / BHP-RAC [Racibórz]
4.300 zł / BHP-WAW [Warszawa]
4.300 zł / BHP-WŁ [Włoszczowa]


Ważne terminy
Inauguracja
22.10.2016 - Racibórz, godz. 10.00
23.10.2016 - Włoszczowa, godz. 15.00
16.10.2016 - Warszawa, godz. 10.00


Egzamin dyplomowy
24.06.2017 - Racibórz
25.06.2017 - Włoszczowa
08.07.2017 - Warszawa

Terminy zjazdów
Wszystkie terminy zjazdów będą opublikowane w specjalnym informatorze, który będzie rozdawany podczas inauguracji studiów.

Ważne!
Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie informacje zawarte na stronie. Na dole strony znajduje się kwestionariusz zapisów online. Do kwestionariusza można także dołączyć wymagane dokumenty (kopię dyplomu i kopię dowodu osobistego). Na dole strony znajdują się także szczegółowe informacje do pobrania (pdf) oraz planowane terminy zjazdów.

Odbiorcy studiów podyplomowych
Studia są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie BHP i dydaktyki pierwszej pomocy.

Informacje podstawowe o studiach podyplomowych
Studia podyplomowe są realizowane jako studia nadające kwalifikacje pełnienia zadań w zakresie BHP i dydaktyki pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć
Zajęcia są realizowane w systemie blended learning. Oznacza to, że część zajęć (zajęcia teoretyczne i praca własna studenta) jest realizowana z zastosowaniem technologii informacyjnej (kształcenia e-learningowego), na platformie do edukacji zdalnej. Zajęcia, które wymagają obecności lub kontaktu w czasie rzeczywistym z wykładowcami, są realizowane w formie stacjonarnych zjazdów (sobota - niedziela).

Liczba godzin kształcenia
Studia obejmują 230 godzin zajęć dydaktycznych, co stanowi realizację 60 pkt. ECTS, w systemie kształcenia wyższego (uwzględnia się kształcenie e-learningowe i zajęcia stacjonarne w ramach zjazdów).

Zjazdy stacjonarne
Zjazdy weekendowe (1 zjazd inauguracyjny, który trwa 1 dzień, 5 zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz 1 zjazd egzaminu dyplomowego).
Konsultacje pracy dyplomowej (1 zjazd dodatkowy - 1 dzień).

Zajęcia online
W czasie trwania studiów, każda osoba otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, które zostały zamieszczone na platformie e-learningowej. Na platformie zamieszcza się także testy i zadania do zaliczenia poszczególnych przedmiotów kształcenia. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga posiadania komputera z dowolną przeglądarką internetową, programami do edycji tekstu i odbierania dokumentów w formacie pdf oraz posiadania dowolnego połączenia internetowego.

Egzaminy i zakończenie studiów
Każdy student zdaje egzaminy z poszczególnych modułów kształcenia. Egzaminy mają formę testów (na platformie e-learningowej) i / lub praktyczną (umiejętności ratownicze i dydaktyczne). Na zakończenie studiów, każda osoba przygotowuje artykuł naukowy (ok. 15 tys. znaków bez spacji, tj. ok. 12 stron tekstu) i zdaje egzamin ustny (3 pytania).

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zadań BHP w firmach, urzędach, instytucjach i na własny rachunek oraz przygotowują do prowadzenia edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Obszary tematyczne kształcenia
Prawo pracy i przepisy EU w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarządzanie ryzykiem zawodowym i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy. Psychologia pracy i ergonomia edukacyjna kursów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy. Zasady udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy - teoretyczne i praktyczne umiejętności ratownicze. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy. Systemy, procedury i standardy edukacyjno-prawne bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy. Europejskie i krajowe podstawy zarządzania w BHP i pierwszej pomocy. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i procedury. Medyczne standardy międzynarodowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy (ILCOR, ERC, ITLS), Dydaktyka ogólna i metodyka pracy służb BHP w zakresie organizacji kursów i szkoleń dla młodzieży i osób dorosłych. Dydaktyka pierwszej pomocy (nauczanie pierwszej pomocy w różnym środowisku pracy oraz w różnych zagrożeniach).

Absolwenci studiów otrzymują następujące świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty
PODSTAWOWY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UKOŃCZENIE STUDIÓW - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dydaktyką pierwszej pomocy", wydane przez uczelnię wyższą. Świadectwo uzyskuje osoba, która zda wszystkie egzaminy, egzamin dyplomowy i przedstawi do oceny pracę w formie artykułu naukowe.
DODATKOWE DOKUMENTY OPCJONALNE (na podstawie udziału w zajęciach i zdaniu wymaganych egzaminów). Dodatkowo po zdaniu poszczególnych bloków tematycznych i zdaniu dodatkowych egzaminów, słuchacze mogą otrzymać bezpłatnie jako dodatkowe kwalifikacje, liczące się poza granicami RP oraz liczące się w podejmowanej działalności komercyjnej poza placówkami oświaty, a niektóre w ramach systemu oświaty RP:
zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego w zakresie pierwszej pomocy, który to kurs poświadcza, że dana osoba została przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy - po zdaniu egzaminu;
zaświadczenie ukończenia kursu doskonalącego w zakresie dydaktyki pierwszej pomocy, a które to zaświadczenie potwierdza, że dana osoba ukończyła kurs doskonalący w zakresie nauczania pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym "IFACC system", opracowanym przez International First Aid Certification Centre - po zdaniu egzaminu;
zaświadczenie o ukończeniu instruktorskiego kursu pierwszej pomocy w systemie edukacyjnym IFACC,
certyfikat ukończenia kursu First Aider (ratownik pierwszej pomocy IFACC), wydany przez International First Aid Certification Centre, który poświadcza uzyskanie kompetencji i wiedzy w zakresie umiejętności ratowniczych - czyli osoby przeszkolonej w zakresie pierwszej pomocy, po zdaniu bezpłatnego egzaminu zewnętrznego, międzynarodowy certyfikat instruktora pierwszej pomocy dla służb BHP w Polsce w systemie edukacyjnym "IFACC system" - certyfikat wydany przez International First Aid Certification Centre.

Uruchomienie kierunku kształcenia
Studia są organizowane dla minimalnej grupy 10 osób.

Składane dokumenty
O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.
Kandydat składa następujące dokumenty:
- kwestionariusz (można pobrać poniżej),
- kserokopię dyplomu o ukończeniu studiów wyższych (wymagane są także kwalifikacje pedagogiczne),
- kserokopię dowodu osobistego,
- 2 zdjęcia legitymacyjne (przyjmowane podczas inauguracji studiów).

Do pobrania

Ogólny Informator Studiów Podyplomowych
Akademia Ratownictwa

Zapisy na studia
Na studia można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony.
Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz na adres domowy zaświadczenie o przyjęciu na studia podyplomowe.

Składanie dokumentów
Dokumenty można przesłać listem poleconym na adres naszego biura rekrutacji (prosimy nie wysyłać listów za tzw. zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dokumenty można także złożyć osobiście, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dnia i godziny. Zapisy przyjmowane są także ONLINE (aktywny kwestionariusz, który znajduje się na dole strony).

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Załącznik

Regulamin Szkolenia Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top