KURSY KIEROWNIKÓW KOLONII I OBOZÓWKursy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowany przez Akademia Promocji Ratownictwa, jest prowadzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego RP.

Nazwa kursu
Kurs kierowników wypoczynku

Miasto organizacji kursu
Włoszczowa


Liczba uczestników kursu
maksymalnie 20 osób


Kod kursu
KKW

Ceny
- 100 zł (brutto z VAT) - tylko kurs kierowników wypoczynku
- 300 zł (brutto z VAT) - kurs kierowników wypoczynku z dodatkowym kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Organizator kursu
Akademia Promocji Ratownictwa,

Certyfikaty i zaświadczenia
Instytucja wydająca certyfikat międzynarodowy ukończenia kursu pierwszej pomocy
International First Aid Certification Centre z siedzibą w Newark

Instytucja wydająca państwowe zaświadczenie ukończenia kursu kierowników wypoczynku
Akademia Promocji Ratownictwa,


Podstawa prawna wydania zaświadczenia i kwalifikacji kierownika wypoczynku
Zaświadczenie wydano na podstawie § 14 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Terminy kursu
Termin 1 (20-21.09.2016) lub (20-22.09.2015 z kursem pierwszej pomocy) - rozpoczęcie zajęć o 16.00
Termin 2 (13-14.12.2016) lub (13-15.12.2016 z kursem pierwszej pomocy) - rozpoczęcie zajęć o 16.00
Termin 3 (21-22.03.2016) lub (21-23.03.2015 z kursem pierwszej pomocy) - rozpoczęcie zajęć o 16.00

Ważne!
Prosimy przeczytać dokładnie wszystkie informacje zawarte na stronie. Na dole strony znajduje się kwestionariusz zapisów online, regulamin kształcenia oraz szczegółowy informator kursu (pdf).
Odbiorcy kursu
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 18 roku życia), które chcą uzyskać kwalifikacje kierownika wypoczynku (na koloniach, obozach i innych forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej). W kursie wziąć udział osoby, które ukończyły kurs wychowawców wypoczynku, są nauczycielami, trenerami i instruktorami sportu, instruktorami turystyki i krajoznawstwa lub są instruktorami harcerskimi w stopniu podharcmistrza.

Cel kursu
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pełnienia roli kierownika wypoczynku. Osoba, która dodatkowo wybiera kształcenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskuje kompetencje w zakresie praktycznych umiejętności wykonywania czynności ratowniczych, jako osoba udzielająca pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych.

Wartość
Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności kierowania wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Realizacja zajęć kursu kierowników wypoczynku
Zajęcia są realizowane wyłącznie jako stacjonarne w systemie wtorek-środa lub 1 x sobota-niedziala ( do uzgodnienia ).

Treści kształcenia:
- planowanie pracy wychowawczej,
- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,
- organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem adminsitracyjno-obsługowym,
- elementy zarządzania kryzysowego,
- prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Stosowane ramowe programy kształcenia
Podczas tego kursu stosujemy własny program kształcenia, który został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Stosowane standardy edukacyjne i medyczne dodatkowego kursu pierwszej pomocy
Kurs jest przeprowadzony zgodnie z założeniami, wytycznymi i standardami edukacyjnymi opracowanymi przez International First Aid Certification Centre (USA). Wszystkie treści programowe kształcenia pozostają w zgodności z międzynarodowymi standardami medycznymi, które zostały ogłoszone dla poszczególnych destynacji przez międzynarodowe gremia i organizacje naukowe. Podczas tego kursu stosujemy wytyczne i wskazania naukowe, które zostały ogłoszone przez ILCOR - International LiaisonCommittee on Resuscitation, ERC - EuropeanResuscitationCouncil, AHA - American HeartAssociation, ITLS - International Trauma Life Support.

Liczba godzin zajęć dla kierowników wypoczynku
Kurs obejmuje 10 godzin zajęć dydaktycznych.


Liczba godzin dodatkowego kursu podstawowego z zakresu pierwszej pomocy
Kurs obejmuje 6 godzin zajęć praktycznych.

Egzamin
Kurs kończy się egzaminem pisemnym (test). Test zawiera 30 pytań (wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, zdań typu "prawda / fałsz").
Dla grup
Dla grup minimum 15 osobowych możemy zorganizować kurs w dowolnym terminie i miejscu w woj. śląskim (w oparciu o Twoją salę szkoleniową).

Zapisy na kurs
Na kurs można się zapisać za pomocą aktywnego arkusza, który znajduje się na dole niniejszej strony. Po prawidłowym wypełnieniu dolnego arkusza zapisów, otrzymasz wiadomość e-mail o przyjęciu na kurs i dalsze instrukcje.

Przed kursem
Najpóźniej na 7 dni przed kursem otrzymasz dostęp do specjalnych materiałów edukacyjnych, które pobierzesz z naszej platformy edukacyjnej (na podstawie loginu i hasła). Na 3 dni przed kursem otrzymasz e-mail z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć i zasadami przygotowania się do kursu.

Nasz adres
Akademia Promocji Ratownictwa
Sebastian Klimczak
Ludwinów 2A
29-100 Włoszczowa

Nasz telefon
516 064 701
pracujemy dla Ciebie od poniedziałku do piątku (w godz. 9.00 - 17.00)

Regulamin Kształcenia

Regulamin Szkolenia

Formularz Kontaktowy

Top